Development and application of digital twin technology in additive manufacturing
ZHAO Sijie, YI Chuanming, XIAO Gang, DAI Luyi, ZHANG Ning, WAN Keqian, YANG Qinwen
China Foundry Machinery & Technology . 2023, (5): 33 -38 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9658.2023.05.007