Control of Fe Content in SP700 Titanium Alloy Ingot

Zhang Kaifa, Yun Pengfei, Li Jiajia, Liu Hua, Yi Ke, Wang Chaonan, Li Wei

Special Casting & Nonferrous Alloys ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (9) : 1291-1296.

PDF(1238 KB)
PDF(1238 KB)
Special Casting & Nonferrous Alloys ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (9) : 1291-1296. DOI: 10.15980/j.tzzz.2023.09.025

Control of Fe Content in SP700 Titanium Alloy Ingot

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2023, 43(9): 1291-1296 https://doi.org/10.15980/j.tzzz.2023.09.025

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1238 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/