Dynamic Mechanical Properties and Constitutive Model Contrast ofDual-Phase High Strength Steel for Vehicles
XU Li, ZHENG Chongsong, HOU Juying, WU Hao, ZHANG Sai, MENG Xianming, GAO Meng, CHENG Congqian
Materials For Mechanical Engineering . 2023, (11): 74 -80 .  DOI: 10.11973/jxgccl202311013