Modeling and Virtual Simulation System Development of Weld Morphology in CO2 Gas Shielded Welding
XIAO Gang, OU Min, LI Shichun, WAN Keqian, ZHOU Feisi, YANG Qinwen
Materials For Mechanical Engineering . 2023, (11): 67 -73 .  DOI: 10.11973/jxgccl202311012