Wear Resistance of Plasma Sprayed Ni-Based Alloy Coating on ZL109 AluminumAlloy Surface for Engine Piston
DU Wei, HAN Bingyuan, CUI Fangfang, HANG Weixing, CONG Mengqi, XU Wenwen, CHU Jiajie, GAO Xianghan, WU Haidong
Materials For Mechanical Engineering . 2022, (11): 26 -32 .  DOI: 10.11973/jxgccl202211004