α-FeOOH和α-Fe2O3纳米棒的制备及其对高氯酸铵热分解的催化作用

陈丽娟, 黄惠

机械工程材料 ›› 2023, Vol. 47 ›› Issue (4) : 28-32.

PDF(1753 KB)
PDF(1753 KB)
机械工程材料 ›› 2023, Vol. 47 ›› Issue (4) : 28-32. DOI: 10.11973/jxgccl202304006
新材料 新工艺

α-FeOOH和α-Fe2O3纳米棒的制备及其对高氯酸铵热分解的催化作用

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Preparation of α-FeOOH and α-Fe2O3 Nanorods and Their Catalytic Effect onThermal Decomposition of Ammonium Perchlorate

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2023, 47(4): 28-32 https://doi.org/10.11973/jxgccl202304006
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2023, 47(4): 28-32 https://doi.org/10.11973/jxgccl202304006
中图分类号:

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1753 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/