Design of Bearing Friction Moment Measuring Equipment
LYU Shufan, DU Yuhong, LIU Tong
Machine Tool & Hydraulics . 2023, (14): 113 -117 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-3881.2023.14.019