Research progress on catalytic properties of high-entropy alloys
MENG Fan-ying, ZHANG Yi-fan, YANG Jia-hui, ZHANG Wei, WANG Lin, WU Jun-xia, LI Pei-you
Transactions of Materials and Heat Treatment . 2023, (6): 20 -27 .  DOI: 10.13289/j.issn.1009-6264.2022-0588