Materials For Mechanical Engineering  2021, Vol. 45 Issue (5): 8-14    DOI: 10.11973/jxgccl202105002
Current Issue | Archive | Adv Search |
Preparation and Research Status of Mo2NiB2-Based Cermet and Coating forMaintenance and Remanufacture of Ships
NI Xiaojie1, KAI Jiawei2, YIN Li2, ZHAO Zhongxian3, ZHAO Yuantao3, WANG Shengze1, HU Zhaowei3, LI Wenge3
1. School of Mechanical Engineering, Donghua University, Shanghai 201620, China;
2. Logistics Engineering College, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China;
3. Merchant Shipping College, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China
Copyright © 2016 Materials For Mechanical Engineering, All Rights Reserved.
Tel:(8610)62300197   Email:tgzy@ritt.cn